کودکی که لنگه کفشش را امواج ازاوگرفته بود
روی ساحل نوشت:دریا،دزدکفش های من!
مردی که ازدریاماهی گرفته بود روی ماسه هانوشت:دریا،سخاوتمندترین سفره هستی.
 
موج امد و جملات راباخودشست.
تنهابرای من این پیام راباقی گذاشت که:
برداشت های دیگران در مورد خودت را در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی...